بررسی مفهوم آبهای تاریخی در پرتو پرونده دریای چین جنوبی

الهام امین زاده؛ زهرا سادات شارق

دوره 21، شماره 64 ، مهر 1398، ، صفحه 33-60

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.30619.1794

چکیده
   یکی از عرصه­های تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی می­یابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکره­ایی از آب برمی­آید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار می­گیرد. تعارض در منافع دولت­های حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد ...  بیشتر