دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)
امکان‌سنجی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران

علی اکبر معصومی؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 85-110

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.12231

چکیده
  یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق­های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیش­بینی شده، تجمیع صندوق­های بازنشستگی است. تجمیع صندوق­ها به معنای جمع شدن صندوق­ها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکان‌سنجی تجمیع صندوق­های بازنشستگی ...  بیشتر