کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران

ولی رستمی؛ محمد زرشگی

دوره 21، شماره 65 ، اسفند 1398، ، صفحه 43-74

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.31263.1816

چکیده
  به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم‌زدایی از تهران کوچک‌سازی (چابک‌سازی) دولتمی‌باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت‌های واحدهای اداری محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و ... صورت می‌پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز کشور ...  بیشتر