مبنای نظری بحث پیرامون مساله کیفیت قانون: چیستی و چرایی؟

آزاده عبداله زاده شهربابکی

دوره 21، شماره 63 ، شهریور 1398، ، صفحه 297-317

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.28577.1720

چکیده
  با اینکه در آثار بسیاری از فیلسوفان حقوقی رد پای تاکید بر برخی ویژگی­های قانون دیده می­شود، اما تفکر نظام­مند در خصوص این موضوع در قرن اخیر شکل گرفته است. ضرورت پرداختن به «ویژگی­های قانون»، «قانون خوب» و یا «با کیفیت»، در حقیقت برخاسته از تجربیات عملی دوران حیات «قانون» است که پس از آن بر اندیشه و نظر در ...  بیشتر