بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل

مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی

دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 123-155

چکیده
  دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. ...  بیشتر

اندیشه اضطرارگرایی در مصاف با نظریه تعادل

مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی

دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 9-42

چکیده
  حق و مصلحت ازجمله مفاهیمی هستند که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعیاکثر کشورهای دنیا حاکم شده اند. با اینحال، وجود ناهماهنگی میان اقتضائات تضمین حقوقفردی و ارتقای مصلحت عمومی موجب می شود که بروز حدی از تنش میان این حقوق و آنمصالح، گریزناپذیر باشد. پژوهشگران، ضمن اتخاذ رویکردهای نظری مختلف درباره نسبت میانحق و مصلحت، راهکارهای ...  بیشتر