مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها

حامد بابازاده مقدم؛ عباس اسدی

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7426

چکیده
  اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی ...  بیشتر

اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تاکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا

مهدی رضایی؛ حامد بابازاده مقدم

دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 43-82

چکیده
  امروزه اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیتهای انتشار،جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. این ابزار نوینارتباطی، مانند هر امر اجتماعی دیگر، نیازمند نظامدهی از طریق وضع قوانین و مقررات لازم الاجرااست. بدون تردید، این فرآیند برای اینترنت، زمانی میتواند مفید و مؤثر باشد ...  بیشتر