ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور

خیراله پروین؛ حسین دلبر

دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 111-140

چکیده
  اگرچه غالباً برای حل برخی مسائل و مشکلات، تصمیمگیری شده و قوانین مربوطه هم تعیین می شود، در مرحله ارزیابی مشخص م یشود که شیو ههای غلط یا ناکارآمد اجرای قانون و سوءمدیریت دستگاه های اجرایی و اداری، باعث عدم نیل به اهداف تعیین شده در محتوای قانون وخطمشی شده است. بنابراین هدف اصلی این مقاله طی گفتاراول، بررسی نهادهای نظارتی درایران با ...  بیشتر