نفوذ حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی

یوسف مولایی؛ ابراهیم شعاریان

دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 173-190

چکیده
  با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را ...  بیشتر