شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین‌‌الملل

سیدیاسر ضیایی؛ سعید حکیمی ها

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7178

چکیده
  با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل ...  بیشتر

جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

سیدیاسر ضیایی

دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 191-224

چکیده
  روابط حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست، یک رابطه تعارض دراهداف اما تلاقی در عمل است. هدف یکی مفنعت اقتصادی شخصی و هدف دیگری منافع بشریجمعی است، اما قلمرو اجرای هر دو حقوق مربوط به یک محیط است. ای ن دو شاخ ه از حقو قبین الملل، خارج از نظام کلاسیکحقوق بین الملل که نظامی دولت محور استقابل تعریفاس تچرا که حقوق بین الملل ...  بیشتر