بررسی ضرورت و ضابطه‌های تحدید حدود فضای ماورای جو

مسعود البرزی ورکی؛ مصطفی خرّمی

دوره 21، شماره 66 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 213-242

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.39525.2080

چکیده
  تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به‌رغم مجادله‌آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان می­پذیرد، تعیین ...  بیشتر