کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری

حسین شریفی طراز کوهی؛ ساسان مدرس سبزواری

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، ، صفحه 129-152

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6794

چکیده
  کاربردسلاح‌هایشیمیاییبه‌واسطه‌آسیب‌هایگسترده‌ایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعه‌بین‌المللی،بدون ‌مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبین‌المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرم‌انگاریصریح) ...  بیشتر

منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی

حسین شریفی طراز کوهی؛ حیدر پیری

دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 9-37

چکیده
  بی شک یکی از مبهم ترین و مناقشهبرانگیزترین مفاهیم در اسناد حقوق بین الملل، بحث منافع ملی حیاتی دولت هاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد. مفهوم منافع ملی حیاتی، موجب خلایی حقوقی شده و به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی که جایگاهشان را در متون حقوقی حفظ کرده اند از موانع ...  بیشتر

ائتلاف برای صلح؛ زمینه حاکمیت حقوق بین الملل

حسین شریفی طراز کوهی

دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 73-93

چکیده
  صلح بر توقف یا فقدان جنگ دلالت دارد. در این مفهوم این کلمه دارای بار منفی است، اگرچه در رویه جاری دولتها ونیز حقوق بین الملل، از ارزش مثبت برخوردار است؛ یعنی فرهنگ صلح یا ائتلاف برای صلح، ایده فرهنگ صلح، رهیافتی نسبت به حیات انسانی است که به دنبال تبدیل ریشه های فرهنگی جنگ و خشونت به فرهنگ گفتگو است که در آن احترام به یکدیگر و انصاف بر ...  بیشتر