دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)
بررسی مدل‌های قراردادی مورد استفاده برای احداث خطوط لوله نفت و گاز بین المللی وقابلیت اعمال آن در نظام حقوقی ایران

مهدی پیری؛ سید محمد طباطبایی نژاد؛ حمیدرضا عباسی

دوره 21، شماره 65 ، اسفند 1398، ، صفحه 237-262

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.34849.1921

چکیده
  خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه‌های انتقال زمینی نفت و گاز می‌باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه‌های احداث خطوط لوله بین‌المللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می‌گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می‌باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه‌های ...  بیشتر