مفهوم حق در اندیشۀ بنتام و خوئی

محمد راسخ؛ محسن قاسمی

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 61-83

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.37044.1982

چکیده
  تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایدۀ حق فراقانونی را کاملاً رد می­کند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر می­رسد مصالح افراد باشند، اعتبار می­شود. در این مقاله، نشان داده می‌شود ...  بیشتر