حق بر شهر

ساناز کامیارراد؛ مهدی هداوند؛ صفرعلی کامیارراد

دوره 22، شماره 70 ، خرداد 1400، ، صفحه 250-282

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.43300.2175

چکیده
  شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط‌ زیست آسیب‌ جبران‌ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی‌بهره‌اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده‌ای است که اخیرا ...  بیشتر