چالش‌های فراروی اجرای حق تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری

علی آزاددوین؛ جواد کاشانی

دوره 20، شماره 60 ، آبان 1397، ، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.19197.1457

چکیده
  حق  تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد  پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب می‌شود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحلة «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش‌هایی مواجه می‌باشند که ...  بیشتر