مشارکت شهروندی در حقوق بین الملل توسعه: زمینه ها، موانع و شیوه های حمایت

رضا اسلامی؛ نگار رئیسی

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 143-169

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7430

چکیده
  حقوق بین الملل توسعه، به عنوان سیستم قاعده ساز بین‌المللی مبتنی بر عدالت و همبستگی، در پی فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای مشارکت تمامی کشورها در تعاملات بین‌المللی است. برنامه‌های بین‌المللی توسعه شامل حوزه‌های مختلفی است که در این پژوهش با انتخاب دو حوزه‌ی کلیدی کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست، در صدد ارائه‌ی الگویی نوین از توسعه‌ی ...  بیشتر

آزادی از ترس

رضا اسلامی؛ فاطمه مرتضوی فرد

دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 39-79

چکیده
  آزادی از ترس هرچند صراحتاً در اسناد بنیادین حقوق بشری همچون اعلامی ۀ جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است، اما در ادبیات و نیز در سایر اسناد و کنوانسیونهای حقوق بشری چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته و به تعبیری آزادی فراموششدهای بوده است. این در حالی است که ترس و به ...  بیشتر

رواداری (تلورانس) در نظام بین المللی حقوق بشر

سهیلا گل پور؛ رضا اسلامی

دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 71-113

چکیده
  » رواداری از مهم ترین و در عین حال پیچید هترین مفاهیم در حقوق بشر بی نالملل است رواداری را یکی از ارزش های بنیادین و اساسی در کلیه ی روابط بی نالمللی « هزاره ی سران ملل متّحد قرن بیست و یک قلمداد کرده است ظهور و بروز مظاهر جدید نارواداری در سالیان اخیر نیا ز به رواداری را به ضرورتی غیر قابل اجتناب مبد  ل کرده اس ت. صر فنظر از معانی ...  بیشتر