مشروعیت دادگاه‌های گروه‌های مسلح سازمان‌یافته در مخاصمات مسلحانه داخلی با تأکید بر رأی دادگاه استکهلم

ایمان منتظری؛ محمد حسین رمضانی قوام‌آبادی

دوره 22، شماره 69 ، اسفند 1399، ، صفحه 34-64

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.42275.2147

چکیده
  یکی از ویژگی‌های بارز مخاصمات مسلحانه داخلی، تأسیس دادگاه توسط گروه‌های مسلح در این مخاصمات است. اگرچه کشورها تأسیس دادگاه را یک امر حاکمیتی می‌دانند که این امتیاز تنها به کشورها تعلق دارد؛ گروه‌های مسلح، تأسیس دادگاه را ابزاری برای حفظ نظم و قانون میان اعضای خود و همچنین ایجاد نظم و امنیت در منطقه تحت کنترل خود می‌دانند. جامعه ...  بیشتر