پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن

نوربخش ریاحی؛ حسین علائی؛ محمد مقدم فرد

دوره 23، شماره 72 ، آبان 1400، ، صفحه 165-198

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.51725.2375

چکیده
  هر سیستم قانونگذاری می‌بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» ...  بیشتر