شرط التزام عام ( Umbrella Clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حمیدرضا علومی یزدی؛ سمیه محمدی

دوره 16، شماره 43 ، بهمن 1393، ، صفحه 47-80

چکیده
  شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شدهاست که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیحاز این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکهبسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است ...  بیشتر