بازخوانی جایگاه ریاست قوه مقننه در نظام حقوق اساسی ایران

احمد تقی زاده؛ احمد حبیب نژاد

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.60529.2615

چکیده
  تعیین صلاحیت‌های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می‌سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می‌توان گفت با توجه به عبث ...  بیشتر