بین المللی سازی قوانین اساسی؛ فرصت ها و چالش ها

سید حسین ملکوتی هشجین؛ نسیم سلیمانی نژاد؛ سیدعلی موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.68402.2792

چکیده
  بین المللی سازی قوانین اساسی را می توان به مثابه ی پیوندی میان حقوق عمومی دولت ها و حقوق بین الملل تلقی نمود که در اصول فراملی مندرج در قوانین اساسی تجلی می یابند. هدف پژوهش تبیین فرصت ها و چالش های بین المللی سازی قوانین اساسی از رهگذر بررسی زمینه ها، محدودیت ها، انواع و چشم انداز پیش روی آن است. یافته های مقاله حاکی از آن است که اولا، ...  بیشتر

دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا)

عادل ابراهیم پور اسنجان؛ نسیم سلیمانی نژاد

دوره 22، شماره 70 ، خرداد 1400، ، صفحه 194-223

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.45932.2225

چکیده
  دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در انعقاد قرارداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم‌های حقوقی کامن‌لا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع مطرح می‌شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی می‌باشد، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان ...  بیشتر