دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)
سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی

سید صادق ابراهیمی؛ پیمان بلوری؛ محمد علی صلح چی

دوره 23، شماره 73 ، بهمن 1400، ، صفحه 71-105

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.47247.2259

چکیده
  مراجعه به داوری تجاری بین­ المللی هزینه­ های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ­ها در خیلی از موارد به‌صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می‌کند. در همین راستا یکی از پدیده‌های جدید در داوری تجاری بین ­المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه ­گذار ثالث» است. ظهور سرمایه­ ...  بیشتر