تعارض حقوق فردی و اخلاق عمومی در پرتو رویة دیوان اروپایی حقوق بشر

محمد رضا ویژه؛ رضوان پویا

دوره 20، شماره 62 ، خرداد 1398، ، صفحه 9-37

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.27503.1688

چکیده
  «اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید‌کننده حقوق و آزادی‌های بشری است که به‌رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت‌های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت‌بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت‌های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ...  بیشتر

کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

محمدرضا ویژه؛ وحید آگاه

دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 121-161

چکیده
  سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن ...  بیشتر

مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه

دکتر محمدرضا ویژه

دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 443-480

چکیده
  حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار م ی رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژة فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسة آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است . بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضم ین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت . در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزلة مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی ...  بیشتر