نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی

محمد حسین زارعی؛ ایام کمرخانی

دوره 23، شماره 71 ، شهریور 1400، ، صفحه 129-159

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.47830.2273

چکیده
  دولت به معنای عام اصولاً در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و به نمایندگی از مردم در پاسخ به رخدادهای حیات اجتماعی، صالح به اتخاذ تصمیمات الزام‌آور است و یکی از موضوعاتی که در دو قرن اخیر؛ واکنش دولت را در قالب‌های گوناگون نظیر تصویب قانون، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و صدور آرای قضایی به همراه داشته، بحران‌های اقتصادی است. با توجه به ...  بیشتر