دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

حسین شریفی طرازکوهی؛ جواد مبینی

دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 73-103

چکیده
  در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی­های محلی را امکان‌پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی‌گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی­گرایی ضعیف ...  بیشتر

دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست ویکم

حسین شریفی طراز کوهی؛ ویکتور بارین چهاربخش

دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 9-36

چکیده
  در حالی که اکثریّت قاطع دولتها اقدام به دفاع مشروع بازدارنده نکردهاند و معتقدنـد کـه اقـدام بـدان، سابقهای خطرناک را ایجاد خواهد نمود و شگفت آنکه برخی نویسندگان از آن حمایت میکنند. پس از رویداد یازدهم سپتامبر، نداهای رساتری در حمایت از مشروعیّت ایدهی مزبور به گوش رسید. آنچه موضوع را وخیمتر نمود، اعلام دفاع مشروع پیشگیرانه در استراتژی ...  بیشتر