بررسی الزامات قانونی استفاده از توان داخل در صنعت بالادستی نفت‌وگاز

سید نصرالله ابراهیمی؛ سعیده قاسمی

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، ، صفحه 64-96

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.22731.1547

چکیده
    چکیده: اخیراًکشورهایدارایذخائرنفت‌وگازبااتخاذسیاست‌هایمختلفیدرپیافزایشهرچهبیشترسهمخودازعملیاتنفتیهستندمی‌باشند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخل ازجمله این روش‌هاست تا با الزام به‌کارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزوده‌ای مضاف ‌بردرآمدناشیازاستخراجنفتدراقتصادکشورایجاد‌نمایند. ...  بیشتر