انتقال میان حوضه ای آب: مبانی و چالش های حقوقی

مسعود فریادی

دوره 20، شماره 61 ، اسفند 1397، ، صفحه 121-150

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2019.20557.1483

چکیده
  انتقال میان­حوضه­ای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه­ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه­های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه ...  بیشتر