تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران

علیرضا ابدی؛ وحید اگاه؛ سعیدرضا ابدی

دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 91-128

چکیده
  طرح مفهوم کار شایسته در 1999م از سوی دبیرکل سازمان بین المللی کار، حقوق کار را وارد عرصه جدیدی نمود. پهنه ای برخوردار از هر دو ویژگی استمرار و نوآوری که بازتاب اصرار سازمان بر حداقل هایی از بایدهای حقوق کار است. کار شایسته به عنوان نقطه تمرکز و اشتراک چهار هدف راهبردی ارتقای: یک ـ حقوق بنیادین کار شامل: 1ـ لغو کار اجباری. 2ـ آزادی انجمن ها ...  بیشتر