واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه های فوکو

محمدرضا ویژه؛ آرین پتفت

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، ، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6789

چکیده
  امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در ...  بیشتر

نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی

محمدرضا ویژه

دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، ، صفحه 171-202

چکیده
  نظارت قضایی نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال اعمال اداری  یا الزام مقام اداری به انجام ان به موجب مرجع حکم قضایی است   بیشتر