حقوق بین الملل
موافقان و مخالفان تامین مالی ثالث در رژیم داوری سرمایه گذاری بین المللی

علیرضا میرویسی؛ مهدی ذاکریان امیری؛ محمد علی عبداله زاده

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، ، صفحه 47-79

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.58548.2563

چکیده
  یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه‌گذاری را به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می‌داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه‌گذاری به این نگرانی‌ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده ...  بیشتر