سازکارقضایی حقوق بشر در اروپا، تفوق با حاکمیت یا حقوق بشر

سید فضل الله موسوی؛ حمیدرضا اورعی

دوره 23، شماره 72 ، آبان 1400، ، صفحه 9-37

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.54375.2468

چکیده
  حقوق بشر از مولفه‌های مهم حقوق بین‌الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولت‌ها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین‌الملل، وظیفه‌ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه‌ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار ...  بیشتر