ارزیابی دکترین جنگ نامتقارن از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

نادر ساعد

دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، ، صفحه 89-117

چکیده
  جنگهای نامتقارن که در دکتریهای نظامی و امنیتی پس از حوادث یازده سپتامبر رونقی فراوان یافته، هر چند پدیده ای جدید نیست، اما از نظر تاثیر گذاری بر اجرای حقوق بشر دوستانه در جنگهایی که بر پایه این دکترین ممکن است صورت گیرند، قابل توجه و تحلیل است. در جنگهای نامتقارن، نابرابری و تفاوت فاحش توانمندیهای نظامی طرفهای متخاصم- اعم از شاخص بین ...  بیشتر