اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی

سیدفضل اله موسوی؛ سیدحسین حسینی؛ سید حسین موسوی فر

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، ، صفحه 9-25

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1752

چکیده
  اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیلۀ رویۀ قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند ...  بیشتر