حقوق عمومی
اختیارات استانداران و تمرکززدایی در حقوق ایران و فرانسه

روح اله موذنی؛ سیده زهرا پوررشید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/qjpl.2024.76108.2941

چکیده
  استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کنندۀ ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهۀ اخیر، پاره‌‌ای از استانداران و مقامات عالی‌رتبۀ ایران، بارها ادعا کرده‌‌اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این تحقیق، با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری ...  بیشتر

شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)

حمید رضا علومی یزدی

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، ، صفحه 5-27

چکیده
    بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل‌ ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی‌ را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین‌ پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت ...  بیشتر

مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع

حمید رضا علومی یزدی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1380، ، صفحه 66-97

چکیده
  تسلیم،خوا«فیزیکی و واقعی»یا«حکمی و فرضی»،مبیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار می‌دهد و وی را قادر می‌سازد تا حقوق مالکانهء خود را بر آن اعمال کند. این ماهیت مشترک در هر سه مورد نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله(حقوق ایران،حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی وین)وجود دارد. از طرف دیگر انتقال مالکیت مبیع به خریدار ...  بیشتر