شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

قاسم شفیعی علویجه

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، ، صفحه 83-100

چکیده
  در این مقاله سعی شده است که به بررسی شرایط تحقق غرور موجد مسئولیت مدنی پرداخته شود، زیرا یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است قاعده غرور می باشد، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیست مهای حقوقی متفاوت مبادرت م یگردد. منظور از مسئولیت مدنی مورد نظر، همانا کیفیت ...  بیشتر