استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل
دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 63-92

چکیده
  مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی از افزایش چشم گیری برخوردار بوده است . این مسأله سبب بروز بحران آب و منازعه بین کشورها د ر مورد استفاده از آب رودخانه های مرزی شده است . این موضوع رودخانه های مرزی ایران و عراق را نیز در بر گرفته است. ایران در مورد بهره برداری از آب رودخانه های مرزی طبق موازین حقوق بین ...  بیشتر