بنیاد مسئولیت دولت مبتنی بر ماهیت دولت در اندیشه ژان ژاک روسو

سید مجتبی واعظی؛ ملیحه مسعودی مسعودی

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، ، صفحه 109-139

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.55582.2497

چکیده
  از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می‌گردد. این نسبت در اندیشه­ روسو با اتکای بر سوبژکتیویته ­مدرن وارد معادلات جدیدی می­گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه­ هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می‌پردازد که «رویکرد روسو ...  بیشتر

جامعه جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی: تحلیل مقایسه ای اندیشه های هابز، لاک و روسو

محمد تقی سبزه ای

دوره 9، شماره 22 ، آذر 1386، ، صفحه 67-99

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در"وضع طبیعی"، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن "قانون طبیعی" بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود ...  بیشتر