حقوق عمومی
آسیب‌شناسی توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران

حسن حمزه لوئی؛ مقصود رنجبر؛ محمد تقی دشتی

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 119-156

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.58972.2595

چکیده
  با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه‌ای برای خود داشته باشند. علی‌رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته‌اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت،‌ ...  بیشتر

اساسی سازی حقوق خصوصی

یوسف مولائی؛ مرتضی حاجی پور

دوره 20، شماره 61 ، اسفند 1397، ، صفحه 209-234

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.24710.1606

چکیده
  اساسی­سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون ­اساسی در روابط خصوصی می­باشد. برخلاف دیدگاه­های سنتی، حق­های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام­حقوقی می­تابند و تمام شاخه­های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی ...  بیشتر

اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی

محمود باقری

دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، ، صفحه 41-89

چکیده
  مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت ...  بیشتر