نقش اتحادیه بین المللی محابرات در تدوین و توسعه حقوق بین الملل

منصور جباری؛ فاطمه حاتمی

دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 141-172

چکیده
  شاید در بدو امر، تدوین و توسعه حقوق بی ن الملل فضای ماورای جو، صرف ا بًه کمیته استفادهصلحآمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) 1، نسبت داده شود. لیکن، مدنظرقراردادن گستردگی فضای ماورای جو و توسعه فناوریهای نوین بهویژه در زمینه مخابرات، روشن م ینماید که سازما نهای بین المللی و منطقه ای دیگری نیز وجود دارند که هریک به تناسب موضوع فعالیت خود، ...  بیشتر