مشارکت شهروندی در حقوق بین الملل توسعه: زمینه ها، موانع و شیوه های حمایت

رضا اسلامی؛ نگار رئیسی

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 143-169

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7430

چکیده
  حقوق بین الملل توسعه، به عنوان سیستم قاعده ساز بین‌المللی مبتنی بر عدالت و همبستگی، در پی فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای مشارکت تمامی کشورها در تعاملات بین‌المللی است. برنامه‌های بین‌المللی توسعه شامل حوزه‌های مختلفی است که در این پژوهش با انتخاب دو حوزه‌ی کلیدی کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست، در صدد ارائه‌ی الگویی نوین از توسعه‌ی ...  بیشتر