درآمدی به نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری

مهدی هداوند

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 197-217

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7433

چکیده
  منشاء قصد و ارادۀ اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است؛ بنابراین انطباق ارادۀ اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است. با این حال، ممکن است وضعیت هایی پیش بیاید که عمل اداری تشکیل شود، اما برخی از شرایط قانونی را نداشته باشد و به اصطلاح عمل اداری، معیوب باشد؛ که در این صورت چگونگی برخورد ...  بیشتر