نقش سازمان هواپیمایی کشوری ایران در حفظ ایمنی هوانوردی

حسین محمدزاده قره باغ؛ منصور جباری؛ حسین رستم زاد

دوره 21، شماره 66 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 69-105

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.40355.2098

چکیده
  گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمی‌باشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر می‌سازد و هیچ کشوری نمی‌تواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد. ...  بیشتر