حقوق عمومی
دلایل موجهه تبعیت از قانون در پرتو آموزه‌های حقوق طبیعی و فلسفه حقوق تحلیلی

حسن وکیلیان؛ محمد مقتدر

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، ، صفحه 9-45

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.58543.2562

چکیده
  تمام نظام­های حقوقی خواهان تبعیت افراد از قوانین خود هستند اما افراد نیز برای چنین تبعیتی بدنبال یافتن دلایل متقاعد کننده­اند و وقتی بدلایل مختلف مرتکب نقض قوانین می­گردند، عموماً (به باور خود) برای چنین اقدامی دلایل اخلاقی موجه و کافی دارند. پرسش این است که آیا تبعیت از قانون صرفاً دارای توجیه اخلاقی و غیراخلاقی بودن توجیه کننده ...  بیشتر