دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)

تئوری تاثیر یک جانبه اراده ی متعهد

سعید بیگدلی

دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، ، صفحه 1-21

چکیده
  تهعد در عالم حقوق اصولا یا زائیده توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهد اورند اینکه یک شخص بتواند به اراده تنهای خویش تهعدی الزام اور برای خود با دیگر ی ایجاد کند از دیدگاه برخی از حقوقدانان  امری توجیه  ناپذیر  و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهد آور بودن  اراده ...  بیشتر

حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن حقوق بشر

محمود آخوندی؛ محمدعلی جاهد

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  امروزه بسیاری از جنبه های زندگی انسان و نیز حقوق حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم وآموزهجهانی شدن در حال تغییر، تحول و شکل گیری می باشد. از دهه 90میلادی به بعدعموممفاهیم سنتی مانند، سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات و حقوق با پسوندجهانی تقاربیافته و با تکیه بر این پسـوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار گرفته است. جهانی شدنحقوق، حداقل ...  بیشتر

سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متّحد در قبال نسل کشی

حمیدرضا جاویدزاده

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، ، صفحه 1-44

چکیده
  سازمان ملل مهم ترین سازمان بین المللی است که برای مبارزه با نسل کشی سیاست جنایی خاصی دارد. پیشگیری، یکی از ابعاد مهم این سیاست است. در دهه های اخیر، سازمان رویکردهای جدیدی اتخاذ نموده و از فرهنگ پیشگیری به فرهنگ پیش بینی روی آورده است. مسئولیت برای حمایت از مردم در برابر نسل کشی، ایجاد مشاور ویژه دبیر کل در امور پیشگیری از نسل کشی و کمیته ...  بیشتر

معناگرائی از منظر مکتب انگلیسی در روابط بین الملل

شهروز ابراهیمی؛ روح الله زمانیان

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 1-22

چکیده
  معناگرایی به عنوان یک مفهوم کیفی از دیرباز در میان اندیشمندان و سیاستگذاران مختلف مطرح بوده است؛ اما به شکل علمی و در قالب یک نظریه منسجم که توانایی تحلیل و تبیین مسائل بین المللی را داشته باشد مفهوم نسبتاً جدیدی است. معناگرایی در برابر مادی گرایی هویت می یابد، براین اساس تفاوت بین ماده و معنا اساساً ریشه در تفاوت واقعیت های مادی ...  بیشتر

بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ های اجتماع و نظام عدالت کیفری

امیر ایروانیان

دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 1-24

چکیده
  جایگاه آسیب پذیرِ قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکابِ یک رفتارِ آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی ـ روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدیِ طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی ـ عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا ...  بیشتر

فلسفه سیاسی هگل و مدرنیته

شجاع احمد وند

دوره 9، شماره 23 ، دی 1386، ، صفحه 1-16

چکیده
  فلسفه هگل چهرهای ژانوسی دارد هم فلسفهای متافیزیکی است و هم سکولار. او بهدنبال تئوریزه کردن شرایط زمانه خود است و از اینروست که به مدرنیته و پیامدهای آن توجهی ویژه دارد. مدرنیته از رنسانس آغاز شد و بر شاخصهایی چون خردگرایی، تفکر انتقادی، اندیشه ترقی، افسونزدایی، تفرد، پرهیز از پیشداوری استوار بود. تمرکز این مقاله بر اهمیت و نقش فلسفه سیاسی ...  بیشتر

مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها

حامد بابازاده مقدم؛ عباس اسدی

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7426

چکیده
  اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی ...  بیشتر

نگرشی بر مسؤولیت بین الملی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه

محمدرضا ضیائی بیگدلی

دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 5-19

چکیده
  مسئوولیت بین المللی اشکال گوناگونی دارد که در اساس می توان آن را به دو صورت مطرح نمود؛یکی مسئوولیت غیر کیفری که خاص کشورها و سازمانهای بین المللی است و دیگری مسئوولیت کیفری که خاص اشخاص حقیقی است ،اما چنین تفکیک و مرزبندیی که به ماهیت و سرشت مسئوولیت بین المللی مربوط می شود، در مقابل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، بویژه در مناسبات ...  بیشتر

تحلیل سیاست بین الملل در چارچوب رویکرد جامعه بین المللی

عبدالعلی قوام

دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، ، صفحه 5-15

چکیده
    مفهوم جامعهء بین الملل به گروهی از دولتها اشاره می‌کند که در منافع و ارزشهای‌ خاصی سهیم هستند و در حفظ نهادهای بین المللی مشارکت می‌نمایند.نهادهایی که گفته‌ می‌شود در ایجاد و حفظ نظم دارای نقش هستند،عبارتند از:حقوق بین الملل،دیپلماسی، سازمانهای بین المللی و موازنهء قدرت.براساس این رویکرد،تلاشهایی که برای تقسیم‌ دوگانهء ...  بیشتر

شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)

حمید رضا علومی یزدی

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، ، صفحه 5-27

چکیده
    بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل‌ ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی‌ را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین‌ پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت ...  بیشتر

جوامع اسلامی و سنت کهن اقتدار گرایی

شجاع احمدوند

دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، ، صفحه 5-25

چکیده
  این مقاله بین دو وجه عمده از اسلام تفکیک قایل است:اسلام به عنوان دین و محصول‌ وحی،و اسلام به عنوان قدرت و محصول سنت تاریخی.در نوع نخست،اسلام مبتنی بر وحی‌ بدون هرگونه چالشی مورد اعتقاد قلبی همهء مسلمانان قرار گرفت،اما در خصوص نوع دوم که‌ بنا به اقتضائات محیطی و تاریخی نوع خاصی از ساختار قدرت-که شکل آن در قرآن و سنت‌ مشخص نشده است-بر ...  بیشتر

چالش های حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (دیروز، امروز، فردا)

محمدرضا ضیائی بیگدلی

دوره 5، شماره 9 ، دی 1382، ، صفحه 5-29

چکیده
    دولت ایران در ماههای اخیر،در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود،چالش‌هایی حقوقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است.این چالش‌ها،نتیجهء صدور دو قطعنامهء شدید اللحن‌ شورای حکام آژانس در مورد ایران و امضای بیانیهء چهارجانبه میان ایران،انگلستان،فرانسه و آلمان در تهران،در فاصله زمانی میان صدور دو قطعنامه شورای حکام آژانس بوده ...  بیشتر

تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد

محمدرضا احمدی

دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 7-42

چکیده
  به رغم آنکه واژ ة تعه د به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی ازحیث دلالت بر معنی ، ساده می نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می کند ، ولی با اندکی تأمل در گسترة مفه وم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه م ی شود که تعهد چنان مقوله ای است که به جهت تواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نه ...  بیشتر

قدرت یابی چین: رویکردی نظری به تغییر در سیاست بین الملل

غلامعلی چگنی زاده

دوره 9، شماره 22 ، آذر 1386، ، صفحه 7-21

چکیده
  یکی از موضوعات اساسی سیاست بین الملل موضوع «تغییر» در سیاست بین الملل است که از اهمیت بسزایی برخوردار است. شیوه های مختلفی برای تئوریزه کردن مفهوم تغییر در سیاست بین الملل وجود دارد. تبیین انتقال قدرت یکی از شیوه های بررسی و تحلیل تغییر در سیاست بین الملل است. هر نظم مستقر تجلی هرم خاصی از قدرت در سیستم بین المللی بوده که دوران ...  بیشتر

اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه های تبیینی وقوع انقلابات

محمدحسین پناهی،

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 7-53

چکیده
  انقلابات معمولا آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهمی در کشوری که در آن واقع شده اند، در منطقه مربوطه و حتی در سطح جهانی می گذارند. انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی شگفت انگیز و بزرگ اجتماعی، نتایج بسیاری در سطح داخلی و منطقه ای و جهانی گذاشته است. یکی از نتایج انقلاب اسلامی اثری است که در نظریه پردازی های انقلاب گذاشته است. در این ...  بیشتر

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان

سید جلال دهقانی فیروزآبادی

دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، ، صفحه 7-23

چکیده
  از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 7531،موضوع افغانستان یکی از مسائل‌ و موارد مهم سیاست خارجی آن بوده است.با این همه،جایگاه و اهمیت این کشور در سیاست خارجی ایران یکسان نبوده است.بلکه با توجه به تحولات داخلی افغانستان، منطقه‌ای و بین المللی دستخوش تغییر شده است.به گونه‌ای که در برخی مواقع به علت بروز بحران‌های شدید و عمیق در این ...  بیشتر

حقوق بین الملل اقتصادی و اصل «توسعه پایدار»

شمسایی محمد

دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، ، صفحه 7-25

چکیده
  مقاله حاضر در بردارنده مطالبی پیرامون حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار است. بنابر یک دیدگاه کلاسیک، تا این اواخر حقوق بین الملل اقتصادی برای مقوله های زیست- محیطی اهمیتی قایل نبوده است. تحقق امر توسعه پایدار در سالهای اخیر بیشترین تاثیر را بر توسعه حقوق بین الملل اقتصادی داشته است. مفهوم توسعه پایدار به عنوان پلی وجوه توسعه ...  بیشتر