حقوق عمومی
آزادی از منظر لیبرالیسم و مارکسیسم : با تاکید بر آراء برلین و مارکس

مروارید آهوری؛ سید محمد هاشمی؛ مقصود رنجبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.44563.2200

چکیده
  رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست به عنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی ...  بیشتر

جایگاه مشارکت عمومی در تضمین بهره‌مندی زنان از حق بر توسعه

کیوان اقبالی؛ ستار عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.58442.2557

چکیده
  حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام می‌شود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه‌های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا، به نظر می‌رسد ...  بیشتر