نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه حقوق عمومی ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران .

2 استاد تمام گروه حقوق عمومی ، دانشکاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران .

3 استادیار ، گروه علوم سیاسی ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران .

چکیده

رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست به عنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادی‌ها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرال‌ها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست‌ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر می‌شود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظام‌های لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر می‌رسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسی‌شان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی می‌تواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود.

لذا، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی، نسبت‌سنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Freedom from the perspective of liberalism and Marxism: With emphasis on votes Berlin and Marx

نویسندگان [English]

  • Morvarid Ahouri 1
  • Mohammad Hashemi 2
  • Maghsood Ranjbar 3

1 PhD Student, ، Department of Public Law ، Qom Branch ، Islamic Azad University، Qom ، Iran .

2 Professor، Department of public low ، shahid Beheshti University ،Tehran ، Iran.

3 Assistant Professor ، Department of Political Science ، Qom Branch ، Islamic Azad Universiy ، ، Qom ، Iran .

چکیده [English]

The approach of liberal and Marxist thinkers as the two dominant ideas in the twentieth century on the subject of freedom, shows their worldview on the issue of freedom and fundamental rights of individuals. The question is which liberal theories and Marxists hold on to the concept of freedom, based on historical experience gained over the past century, their view of the individual rights and freedoms of their citizens, and the recognition of these rights and freedoms in practice to date. Are the limits different from each other ?! What liberals view, in Berlin's view, is a negative conception of freedom, while Marxists view the conception of the idea of freedom as a positive conception of freedom. that what guarantees the free will of individuals and their fundamental rights is a negative perception of freedom, and a positive interpretation of freedom can lead to the denial of free will and ultimately tyranny. Therefore, the main purpose of this article is to study, compare and determine the status of freedom (especially the common interpretation of it, ie negative freedom and positive freedom) in comparison with the principles and rules governing the two political ideas of liberalism and Marxism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perspective
  • individuals
  • experience
  • liberalism
  • Marxism