نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در آستانه مشروطیت مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور نوعی و عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی مهیا می‌شد. این مفهوم می‌بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانعِ مشارکت سیاسی عرض اندام می‌کرد. نخست باید سلطنت مستقل را مشروط می‌کرد که مملکت و مافیها را ملک طلق خود می‌دانست و سپس ولایتی برای عموم در امور عامه می‌شناخت که این حوزه پیش از آن در صلاحیت فقها بود. هر دو این موانع به مدد مفهوم برابری سیاسی از میان برداشته شد. سال‌ها بود که در کارگاه اندیشه مشروطه خواهی مفاهیمی برای خلق برابری نوع تدارک می‌شد. حتی مفهومی مانند نمایندگی از آثار و نتایج مفهوم برابری سیاسی بود. در اندرون مفاهیمی مانند «خانه مشترک»، «سی کرور» و «امور عموم» فکر برابری سیاسی اهالی مملکت خانه کرده بود و به مدد چنین بنیادی اندیشیدن درباره چنان مفاهیمی ممکن می‌شد. پدیدار شدن این مفاهیم نشانه دگرگونی بنیادینی در مبنای حاکمیت و انتقال آن از شاه به افراد اهالی مملکت از یک سو و استقرار شعبه‌ای از ولایت عموم از سوی دیگر بود. مفاهیم و راه حل حقوقی که مشروطیت گشود پس از گذشت بیش از یک قرن هم‌چنان مهجور مانده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mohammad Hossein Naini and Discovering Common denominator among Public

چکیده [English]

Approaching Constitutionalism, the rudiments for the participation of the ordinary people in public affairs was provided and the notion of political participation rose. This notion was compelled to act in the restrictions and confinements made by two impediments for political participation. First, it was supposed to constitutionalize the absolute monarchy which considered the whole country as a freeheld. Second, it was supposed to identify a governance in public affairs for the public which was so far in the qualifications of Islamic jurists, i.e. Faqih. Both the impediments were resolved thanks to the notion of political equality. Notions such as equality of the public were ruminated in the Constitutionalism thought bases for years, such that the notion of representativeness was a result of political equality. In the heart of notions such as “the common house”, and “public affairs”, the thought of public’s political equality was established, resulting in the possibility of speculating such notions. The advent of such notions represented indeed the basic transition in the bases of governance from the King to the public on one hand, and establishment of public authority, on the other hand. The legal notions and resolutions out of the Constitutionalism have been forgotten.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common denominator
  • political equality
  • participation right
  • public authority
  • public affairs