نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام می‌شود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه‌های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا، به نظر می‌رسد که از یکی کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم‌گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی سعی در ارزیابی آن خواهد شد. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته‌های آن‌ها در تمامی تصمیم‌گیری‌های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان، یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آن‌ها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر خویش منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Public Participation in Ensuring of Women's Access to the Right to Development

نویسندگان [English]

  • Keivan Eghbali 1
  • Sattar Azizi 2

1 Ph.D , International Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Public International Law, Bou Ali Sina University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The right to development is an approach to development of human societies in which human rights are considered and economic development approach fundamentally integrates within the human rights approach to development. Achieving to this in any society requires that status of those groups that seems to be under discrimination, including women, is considered. In this regard, it seems that one of the most effective solutions is to provide the possibility of Equal and perfect participation of women in all levels of decision-making related to various political, economic, social and cultural development of the society. The solution that in the present study will be evaluated by descriptive-analytical method. By realization of women's Equal and perfect public participation, they can participate in decision-making of the society about various aspects of development that make an opportunity for attention to demands of women in these decisions. As the result, the way to ensure attention to women's needs and human rights in the development process will be prepared, the path that will ultimately lead to the realization of women's right to development, which means a guided development for women's enjoyment from achievements of development and their access to the human rights

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s Right to Development
  • Public Participation
  • Free elections
  • Dynamic civil society
  • Freedom of media