نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه‏ای مدرن از اداره ی دولت-کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، می‏بایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحبنظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگزاری‏ها، قانونگذاری‏ها و نیز ایجاد رویه‏های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول می توان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی و نیز شرط عمومی صلاحیت ها نام برد. در سیاستگزاری‏ها، قانونگذاری‏ها و نیز اجرای موضوعات مربوط به تمرکززدایی در کشور ایران، متاسفانه تا کنون به این اصول به صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت نگرفته است و به جرات می‏توان ادعا نمود که تمرکززدایی‏های صورت گرفته در ایران فاقد توجه به آنها بوده است. علت این غفلت شاید پیش از هر چیز به عدم توجه به این اصول در دکترین حقوقی-اساسی و اداری در ایران باز گردد. مقاله حاضر ابتدا با روش تحقیقی توصیفی به بازشناسی این اصول در حقوق اداری بخصوص با مراجعه به وضعیت آنها در کشور جمهوری فرانسه و سپس با شیوه‏ای تحلیلی در جستجوی فقدان، آثار آن و راههایی برای باز شناسی آنها در حقوق ایران پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The guiding principles of decentralization in French law and its comparison with the in Iranian law

چکیده [English]

Decentralization, which nowadays has been accepted in many parts of the world,as a modern manner of administration of state-countries, must be accompanied by various principles which are to be used by thinkers as well as practitioners in policy-making and law-making as a theoretical and practical guide and also for engendering different political, administrative and judicial practices.From among these principles,one can mention the principle of administrative freedom of local units, the principle of priority in implementation by local units, as well as the general condition of competences.In Iran, policy-makings and law-makings as well as exercising the issue of decentralization,no due and targeted attention has been paid to these principles, and it is worth stating, daringly, that decentralizations in Iran have been exercised with no attention to those principles.The reason of this negligence is probably that these principles are not dealt with in the doctrines of Iran Constitutional Law and Administrative Law. The present article,initially, employing the research-description Method embarks upon the recognition of these principles in administrative law, particularly with respect to their position in the Republic of France and then, using the analysis method,tries to seek the effects of their non-existence in Iranian Law and offers routes to their reconnaissance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decentralization
  • Local Units
  • Principle of the Administrative Freedom of Local Units
  • Local Management
  • Principles of Priority of Local Affairs