نویسنده = شهبازی، آرامش
تعداد مقالات: 6
3. وضعیت دولت ـ کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر

دوره 15، شماره 39، تابستان 1392، صفحه 35-60

آرامش شهبازی؛ خدیجه جوادی شریف


4. حقوق حیوانات: تأملی در نظریه و رویه

دوره 14، شماره 36، بهار 1391، صفحه 27-56

آرامش شهبازی


5. تکثر سیستم قضایی بین المللی

دوره 12، شماره 29، پاییز 1389، صفحه 116-160

محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ آرامش شهبازی


6. تکثر سیستم قضایی بین المللی

دوره 12، شماره 29.1، تابستان 1389، صفحه 115-160

آرامش شهبازی